Udział w badaniach biegłości

Mimo że wykonywanie badań biegłości jest uważane za najlepszy sposób potwierdzania przez laboratoria swoich kompetencji badawczych, a co więcej stanowi najlepszy sposób ich udowadniania wobec instytucji akredytującej, to wciąż nie wszystkie jednostki badawcze decydują się na branie w nich udziału.
Powody takiego stanu rzeczy są różne. Część laboratoriów w ogóle nie jest zainteresowana uzyskaniem akredytacji, które wiąże się z koniecznością wprowadzenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wynika to ze znaczących kosztów utrzymywania tego systemu oraz stawianych przed laboratoriami wysokich wymagań formalnych i technicznych. Uzyskanie akredytacji mogłoby także wywołać potrzebę zatrudnienia dodatkowego personelu, zwłaszcza w przypadku mniejszych jednostek, które nie dysponują dużą liczbą pracowników. To z kolei dodatkowo podnosi koszty istnienia laboratorium. Ponadto niektóre laboratoria przemysłowe wykonują badania wyłącznie na potrzeby wewnętrznej kontroli procesów i nie potrzebują do tego akredytacji, a co za tym idzie nie biorą udziału w badaniach biegłości. Skoro zaś i bez akredytacji laboratorium może wykonywać niektóre pomiary, to często woli przy tym pozostać, bez konieczności podejmowania wysiłku i ponoszenia kosztów w celu otrzymania akredytacji.

Udział w badaniach biegłości – dlaczego warto?

Należy jednak pamiętać, że nieprzypadkowo Polskie Centrum Akredytacji oczekuje wykonywanie badań biegłości w procesie akredytacji laboratoriów. Jest to bowiem jedno z najważniejszych narzędzi służących zapewnieniu odpowiedniej jakości wyników pomiarów. Badania biegłości są dla jednostek badawczych potwierdzeniem odpowiedniego poziomu ich działalności, a wysokie w nich wyniki uwiarygodniają laboratoria także wobec klientów zainteresowanych skorzystaniem z usług laboratorium.
Ale udział w badaniach biegłości daje także istotne wewnętrzne korzyści każdemu laboratorium. Zaangażowanie w poszczególne etapy ich wykonywania podnosi bowiem kompetencje poszczególnych pracowników, a z kolei otrzymane wyniki i ich analiza mogą posłużyć jako wskazanie zarówno mocnych, jak i słabych punktów procesu badawczego oraz podpowiedź, co w procedurze prowadzenia pomiarów należy usprawnić.
Ponadto, udział w badaniach biegłości nie musi prowadzić tylko do dodatkowych kosztów, ale wręcz może oznaczać oszczędności. Dzieje się tak np. w przypadku walidacji metod stosowanych przez laboratorium, której koszty są niższe w przypadku regularnego uczestniczenia w badaniach. Podobnie, gdy klient składa skargę na wyniki badań. W takiej sytuacji odpowiedni wynik badań biegłości stanowi dowód, który obniża koszty rozpatrywania skargi.

Napisano przy pomocy: https://promea.pl/badania-bieglosci